Sopimusehdot

T:mi Siivous Emppa

Toimitus- ja sopimusehdot


1. Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Siivous Empan tekemiin palvelusopimuksiin.

2. Sopimuksen osapuolet

Sopimuksen osapuolina toimivat Siivous Emppa,(TOIMITTAJA) ja ASIAKAS.

3. Sopimusasiakirjat

Palvelusopimukseen liittyy:

- allekirjoitettu tarjous / palvelusopimus

- tilaus

- tilausvahvistus

- palveluerittely

- nämä yleiset ehdot

Jos TOIMITTAJAN ja ASIAKKAAN välille tulee ristiriita, sopimuksen liitteet ovat voimassa edellä esitetyssä järjestyksessä. Kotitalousasiakkaiden kanssa noudatetaan kuluttajasuojalakia, jos kuluttajansuojalaki on ristiriidassa näiden sopimusten kanssa.

4. Yhteyshenkilöt

TOIMITTAJA ja ASIAKAS esittävät oman yhteyshenkilön. Yhteyshenkilön tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa oman taloutensa sisällä ja toiselle sopijapuolelle sopimuksen toteutumiseen liittyvistä asioista.

5. Toimittajan velvollisuudet

TOIMITTAJA sitoutuu toimittamaan tilatut palvelut ja tuotteet palvelusopimuksessa määritellyssä laajuudessa ja aikataulussa. TOIMITTAJA vastaa toimituksen laadusta ja luotettavuudesta normaalitasolla. TOIMITTAJA on vakuuttanut toimintansa vastuuvakuutuksella. Vatuuvakuutus on Tapiolassa ja vakuutus summa on 500 000

6. Asiakkaan velvollisuudet

ASIAKAS on vastuussa siitä, että hän on antanut kaikki tiedot jotka liittyvät palvelun suorittamiseen. ASIAKKAAN velvollisuus on tehdä oma osuutensa ja toimillaan helpottaa palvelun asianmukaista toteutusta. ASIAKKAAN tulee huolehtia siitä, että TOIMITTAJA pääsee sovittuina ajankohtina suorittamaan palvelusopimuksessa määriteltyjä tehtäviä.

7. Tilaukset

Tilaukset voi tehdä puhelimitse, sähköpostitse.

Puhelimitse tehdyissä tilauksissa Siivous Emppa pyytää tilauksen sähköpostitse tai tilaus allekirjoitettaan paikanpäällä.

8. Peruutukset

Peruutukset tulee tehdä välittömästi. Peruutetuista käynneistä ei veloiteta. Mikäli TOIMITTAJA on ehtinyt asiointipaikalle eikä käyntiä ole peruttu, veloitetaan käynnistä täysi hinta.

9. Avaimet

ASIAKAS luovuttaa TOIMITTAJALLE tarpeellisen määrän avaimia kuittausta vastaan, joilla palvelusopimuksen toteuttaminen onnistuu. ASIAKAS huolehtii myös, ettei anna TOIMITTAJALLE ylimääräisiä avaimia. TOIMITTAJA vastaa vastaanottamistaan avaimista ja niiden katoamisen vuoksi suoritetusta lukkojen uudelleen sarjoituksesta tai lukkojen vaihdoksesta tai vahinkoon liittyvistä suojelutoimenpiteistä. TOIMITTAJA vastaa kohteen lukitsemisesta ja hälytysjärjestelmien kytkemisestä tarvittaessa sekä omalta osaltaan huolehtii siitä, ettei ulkopuolisia henkilöitä liiku siivoustyöntekijän mukana kohteen tiloissa tai pääse tiloihin siivousaikana. TOIMITTAJAN tulee ilmoittaa heti ASIAKKAALLE avaimen katoamisesta. ASIAKKAAN tulee tällöin välittömästi ryhtyä vahingon rajoittamiseen liittyviin toimenpiteisiin.

TOIMITTAJAN henkilöstö pitää esillä henkilökorttia tai muuta tunnistetta, josta tulee käydä ilmi sekä työntekijän että palvelun tuottavan yrityksen nimi.

Palvelusopimuksen päätyttyä TOIMITTAJA luovuttaa avaimet takaisin ASIAKKAALLE kuittausta vastaan.

10. Palvelumaksut ja muut kustannukset

Palvelumaksu ja sen sisältö määritellään palvelusopimuksessa. Kertaluonteisissa, sovituissa palvelusuorituksissa maksu laskutetaan tehtyjen toimenpiteiden jälkeen joko pankki- tai luottokortilla tai työ laskutetaan, jolloin maksuehtona on 14 pv netto. Jatkuvissa ja toistuvissa palvelusuorituksissa maksu laskutetaan kerran kuukaudessa tai sopimuksen mukaisesti. Viivästyneille maksuille peritään 8,0 % viivästyskorkoa. Maksukehotuksesta peritään 5 € laskutuslisä. Asiakkaan on esitettävä laskuun kohdistuvat huomautukset seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

11. Palvelumaksun muutokset

Palvelumaksujen hinta on sidottu elinkustannus indeksiin sekä kiinteistöpalvelualan työehtosopimukseen. Hinta tarkistetaan aina tulevan tammikuun 1. päivä, kyseisen ajankohdan indeksiä vastaavaksi. Tämä tarkistus tapahtuu automaattisesti ja siitä muistutetaan asiakasta kirjallisesti aina kuluvan vuoden marraskuun lopussa. Lisäksi Siivous Emppa on sopimuskauden aikana oikeutettu tekemään julkisten maksujen ja verojen korotusten mukanaan tuomia muutoksia palvelumaksuihin ilman, että tätä voidaan pitää purkamiseen oikeuttavana sopimuksen muutoksena. Näistä palvelumaksujen muutoksista ilmoitetaan heti niiden perusteiden tultua selvitetyiksi.

12. Sopimuksen muuttaminen

Sopimuksen muutokset ovat päteviä vain kirjallisina ja molempien osapuolten allekirjoittamina. TOIMITTAJA on kuitenkin oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan sopimusehtoja ilman, että tätä voidaan pitää purkamiseen oikeuttavana sopimuksen muutoksena silloin, kun muutos johtuu lain tai viranomaismääräysten muutoksesta tai toimintaympäristön oleellisesta muuttumisesta ja sopimuksen muuttaminen on välttämätöntä palvelun toteuttamiseksi.

13. Salassapitovelvollisuus

TOIMITTAJA ja sen työntekijät ovat vaitiolovelvollisia ASIAKKAIDEN asioista. Vaitiolovelvollisuus on myös voimassa tämän sopimuksen päätyttyä.

14. Työsuojelu

ASIAKKAAN tulee auttaa TOIMITTAJAN työsuojelutavoitteiden toteutumiseen. Jos palvelun toteuttaminen vaatii esim. telineitä, nostolaitteita, erikoisliuottimia tai muita erityisjärjestelyjä, ASIAKAS vastaa siitä, että nämä järjestelyt ovat tehty asianmukaisesti työturvallisuusmääräyksiä noudattaen ja tarvittavat suojavälineet ja henkilökohtaiset suojavarusteet ovat käytettävissä. Tällaisia töitä ei saa aloittaa ilman TOIMITTAJAN työnjohdon läsnäoloa.

15. Vastuu ja vahingot

TOIMITTAJA vastaa suoranaisista ja välittömistä vahingoista, jotka sen palveluksessa oleva henkilö on tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheuttanut. Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja sen rajoitukset määräytyvät TOIMITTAJAN vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti. TOIMITTAJAN vastuuta arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon asiakkaan myötävaikutus vahingon syntymiseen, asiakkaan antamien tietojen tai toimintaohjeiden puutteellisuus tai virheellisyys sekä se, että oliko asiakas voinut estää tai rajoittaa syntyneen vahingon laajuutta. TOIMITTAJA ei vastaa missään olosuhteissa asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista. Siivous Emppa ei ole vastuussa niistä asiakkaalle aiheutuvista vahingoista, jotka ovat TOIMITTAJAN vaikutuspiirin ulkopuolella (esim. häiriöt yleisessä sähkönjakelussa tms.).

16. Laadullinen takuu

Jos siivoukseen tai lisäpalveluihin liittyvää työtä ei ole suoritettu sopimuksen liitteenä olevan työlistan mukaisesti, tehdään se osuus uudelleen ilman lisäveloitusta asiallista reklamointia vastaan.

17. Reklamaatiot

Mikäli asiakas on tyytymätön palveluun, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti TOIMITTAJAN yhteyshenkilölle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään vuorokauden kuluessa palvelun valmistumisesta. Tässä tapauksessa TOIMITTAJA korjaa, mikäli mahdollista virheen viivytyksettä.

18. Ylivoimainen este

Siivous Emppa ei ole vastuussa ylivoimaisesta esteestä tai ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneesta vahingosta. Tällaisia esteitä ovat mm. luonnonmullistukset, rajuilmat, kulkutaudit tai työtaistelutoimenpiteet.

19. Sopimuskausi ja irtisanominen

Palvelusopimus voidaan tehdä koskemaan kertaluonteista yksittäistä palvelua, määräajaksi tai toistaiseksi. Kertaluonteinen palvelusopimus päättyy ilman irtisanomista palvelun tultua tuotetuksi, määräaikainen sopimus päättyy ilman irtisanomista sopimukseen merkittynä päättymispäivänä. Toistaiseksi voimassa olevan palvelusopimuksen irtisanomisaika 1 kuukausi.

20. Sopimukseen purkaminen

TOIMITTAJALLA on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos ASIAKAS laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut toistuvasti tai jos ASIAKAS toistuvasti rikkoo sopimusta. ASIAKKAAN on tällöin korvattava TOIMITTAJALLE sopimusrikkomuksesta aiheutuneet vahingot ja maksamattomat sopimuksen mukaiset maksut. ASIAKKAALLA on oikeus purkaa sopimus, mikäli TOIMITTAJA olennaisesti laiminlyö sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Sopimusta ei kuitenkaan saa purkaa, jos osapuoli korjaa tilanteen (14) vuorokauden kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

21. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

Osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan hyvässä yhteisymmärryksessä keskinäisin neuvotteluin. Jos asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan erimielisyydet Oulun käräjäoikeudessa.